• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 10788/BGTVT-VT năm 2013 hướng dẫn triển khai nội dung tại Thông tư 18/2013/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 10788/BGTVT-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10788/BGTVT-VT
V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung tại Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT .

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013; theo báo cáo kết quả tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay việc triển khai trong thực tế có một số nội dung cần hướng dẫn cụ thể để tạo sự thống nhất trong triển khai. Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện như sau:

1. Về quy định "phương tiện thay thế, bổ sung phải có cùng sức chứa với phương tiện đang hoạt động trên tuyến" tại Điều 16 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT.

Khái niệm "Cùng sức chứa" được hiểu là trong cùng nhóm phương tiện phân loại theo sức chứa, cụ thể như sau:

a) Nhóm xe có sức chứa từ 16 đến 24 ghế (hoặc giường nằm);

b) Nhóm xe có sức chứa từ 25 đến 35 ghế (hoặc giường nằm);

c) Nhóm xe có sức chứa từ 35 ghế (hoặc giường nằm) trở lên.

2. Về quy định "Thời hạn có giá trị của phù hiệu, biển hiệu theo thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận tải và không quá thời hạn theo thời hạn sử dụng của phương tiện" tại Điều 46 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT.

a) Quy định trên được hiểu và thực hiện như sau: giá trị của phù hiệu, biển hiệu là thời gian ngắn nhất trong các thời hạn sau:

- Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của đơn vị kinh doanh vận tải;

- Niên hạn sử dụng của phương tiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009;

- Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng thuê xe giữa đơn vị kinh doanh vận tải với các tổ chức, cá nhân sở hữu xe ô tô được sử dụng trong phương án khai thác tuyến đã được chấp thuận.

b) Phù hiệu xe ô tô sử dụng trong kinh doanh vận tải trên tuyến đồng thời không còn giá trị trong thời hạn đơn vị kinh doanh vận tải bị đình chỉ khai thác tuyến theo quy định tại Điều 19 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT; Sở Giao thông vận tải thu hồi phù hiệu đồng thời khi ra văn bản đình chỉ khai thác tuyến và thực hiện thủ tục cấp lại phù hiệu sau khi đơn vị đã khắc phục sai phạm theo đúng quy định.

c) Phù hiệu, biển hiệu của xe ô tô thuộc đơn vị kinh doanh vận tải đồng thời không còn giá trị trong thời hạn đơn vị bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính tước Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định pháp luật; Sở Giao thông vận tải thu hồi phù hiệu, biển hiệu đồng thời khi ra văn bản xử phạt hành chính nêu trên và thực hiện thủ tục cấp lại sau khi đơn vị đã khắc phục sai phạm theo đúng quy định.

3. Về việc một số đơn vị kinh doanh vận tải đã lắp đặt thiết bị giám sát của đơn vị cung cấp thiết bị đã bị Bộ Giao thông vận tải thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy mà đơn vị này không thực hiện trách nhiệm duy trì dịch vụ và khắc phục các lỗi của thiết kế đảm bảo thiết bị đáp ứng được các quy định của Bộ GTVT tại Quy chuẩn QCVN 31:2011/BGTVT và Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT , đơn vị kinh doanh vận tải căn cứ vào Hợp đồng ký kết với đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình để thực hiện như sau:

a) Trường hợp trong hợp đồng ký kết giữa đơn vị kinh doanh vận tải với đơn vị cung cấp không ghi rõ thiết bị đáp ứng đúng các quy định của Bộ GTVT thì đơn vị kinh doanh vận tải phải thay thế thiết bị và thực hiện duy trì dịch vụ theo đúng các quy định tại các văn bản nêu trên của Bộ GTVT.

b) Trường hợp trong hợp đồng ký kết giữa đơn vị kinh doanh vận tải với đơn vị cung cấp thiết bị ghi rõ thiết bị đáp ứng đúng các quy định của Bộ GTVT thì đơn vị kinh doanh vận tải yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị thực hiện trách nhiệm tiếp tục duy trì dịch vụ và khắc phục các lỗi thiết bị để thực hiện đúng hợp đồng đã ký và theo đúng thời hạn khắc phục do Bộ GTVT quy định tại văn bản thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy. Nếu đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện hợp đồng đã ký và cũng như không đúng theo thời hạn quy định tại văn bản thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy thì giải quyết theo quy định hiện hành.

4. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các nội dung trên tới các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị kinh doanh bến xe khách trên địa bàn để thống nhất thực hiện. Đồng thời, Sở GTVT tiếp tục tổng hợp các ý kiến phản ánh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 18/2013/TT-BGTVT và các quy định có liên quan của Bộ Giao thông vận tải gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: VT, PC, ATGT (để thực hiện)
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Tổng cục ĐBVN (để thực hiện);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, VTải (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Điều 16. Bổ sung, thay thế xe khai thác trên tuyến

Doanh nghiệp, hợp tác xã được thay thế xe đang khai thác trên tuyến hoặc bổ sung xe nếu việc bổ sung không làm tăng tần suất chạy xe. Phương tiện thay thế, bổ sung phải có cùng sức chứa với phương tiện đang hoạt động trên tuyến. Trước khi bổ sung, thay thế xe, doanh nghiệp, hợp tác xã phải thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 của Thông tư này gửi Sở Giao thông vận tải và gửi bến xe hai đầu tuyến để phối hợp thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Đình chỉ khai thác và thu hồi chấp thuận khai thác tuyến

1. Sở Giao thông vận tải ra văn bản chấp thuận có trách nhiệm ra văn bản đình chỉ khai thác trên tuyến có thời hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này khi doanh nghiệp, hợp tác xã vi phạm các hành vi được quy định tại khoản 2 Điều này. Văn bản đình chỉ khai thác trên tuyến được gửi bến xe hai đầu tuyến và Sở Giao thông vận tải đầu tuyến phía bên kia để phối hợp quản lý.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị đình chỉ khai thác trên tuyến có thời hạn từ 01 (một) tháng đến 03 (ba) tháng để khắc phục vi phạm và đồng thời bị thu hồi văn bản chấp thuận khai thác tuyến trong thời hạn đó khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Thực hiện dưới 70% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt trong 01 (một) tháng;

b) Cung cấp sai lệch các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình xe ô tô của phương tiện hoạt động trên tuyến;

c) Trong 12 (mười hai) tháng khai thác tuyến liên tục số lượng xe trên tuyến bị thu hồi phù hiệu có thời hạn 01 (một) tháng từ 30% trở lên; hoặc số lượng xe trên tuyến bị thu hồi phù hiệu có thời hạn 06 (sáu) tháng từ 15% trở lên;

d) Khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của toàn bộ các xe thực hiện khai thác trên tuyến trong 03 (ba) tháng liên tục cho thấy có: 5% số lượng lượt xe hoạt động trên tuyến người lái xe vi phạm hành trình; hoặc có 20% số lượng lượt xe hoạt động trên tuyến người lái xe vi phạm quy định về tốc độ hoặc vi phạm đón, trả khách không đúng nơi quy định; hoặc có 10% số lượng lượt xe hoạt động trên tuyến người lái xe vi phạm quy định về thời gian điều khiển phương tiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 46. Quy định chung về quản lý, sử dụng phù hiệu, biển hiệu

1. Phù hiệu và biển hiệu được gắn ở vị trí dễ quan sát trên kính chắn gió phía bên phải người lái xe. Không được tẩy xóa hoặc sửa chữa các thông tin trên phù hiệu và biển hiệu.

2. Thời hạn có giá trị của phù hiệu, biển hiệu theo thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận tải và không quá thời hạn theo thời hạn sử dụng của phương tiện. Đối với các phương tiện được bổ sung để phục vụ vận chuyển khách trong các dịp Lễ, Tết và các kỳ thi tuyển sinh thì phù hiệu có giá trị như sau: Tết Nguyên đán (không quá 30 (ba mươi) ngày); các dịp Lễ, Tết và các kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng (không quá 10 (mười) ngày).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10788/BGTVT-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 10/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10788/BGTVT-VT

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209722