• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 108/GSQL-GQ1 năm 2015 đưa hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 108/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/GSQL-GQ1
V/v đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty THHH TTBYT KHKT Việt Tân

Trả lời công văn số 04.15/CV-TCHQ ngày 12/01/2015 của Công ty THHH TTBYT KHKT Việt Tân về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 14/01/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 491/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc giải quyết vướng mắc thủ tục đưa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành về bảo quản, trong đã giải quyết vướng mắc của Công ty nêu tại công văn trên đây.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 108/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 06/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 108/GSQL-GQ1

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266250