• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Công văn 1080/VPCP-KGVX năm 2015 triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1080/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/VPCP-KGVX
V/v triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để thúc đẩy triển khai việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tưng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

1. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg , các vướng mắc phát sinh, nhất là liên quan tới nguồn vốn, cơ chế tài chính và đề xuất giải pháp khắc phục; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Th tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, GD&ĐT;
-
Các đ/c Ủy viên y ban Quốc gia về ứng dụng CNTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTN, KTTH, TKBT, KHTC, TH; TTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3b).HMT.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1080/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 10/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1080/VPCP-KGVX

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271424