• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 10813/VPCP-CN năm 2017 về nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10813/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10813/VPCP-CN
V/v nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 4088/UBND-DA ngày 03 tháng 7 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 1866/BXD-PTĐT ngày 14 tháng 8 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4254/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 8 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7027/BKHĐT-QLĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017) và Tài chính (Công văn số 11699/BTC-ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017) về nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, trước mắt thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, nghiên cứu đưa các nội dung đề xuất này vào cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các
PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,

Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NN, ĐMDN, QHĐP, V.I, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2 b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10813/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10813/VPCP-CN

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364423