• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10823/VPCP-CN năm 2017 về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10823/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10823/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1895/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết kiến nghị nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, TC, XD, TP, TN&MT, KH&CN, VH, TT&DL, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TGĐ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, PL, KTTH, QHQT, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10823/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10823/VPCP-CN

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364425