• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 10825/VPCP-KTTH năm 2020 về rà soát dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10825/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10825/VPCP-KTTH
V/v: rà soát các dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 8258/BKHĐT-ĐTNN ngày 14 tháng 12 năm 2020, số 6050/BKHĐT-ĐTNN ngày 16 tháng 9 năm 2020 và số 7506/BKHĐT-ĐTNN ngày 12 tháng 11 năm 2020 về rà soát pháp luật dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn (CGKBH), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020 (Nghị định thay thế Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý xử lý các vấn đề vướng mắc hiện nay liên quan tới nội dung CGKBH tại các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước Việt Nam, Bên Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài trong các dự án FDI, tránh phát sinh tranh chấp quốc tế theo đúng chỉ đạo tại Văn bản số 1590/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tổng hợp nội dung tại điểm 1 nêu trên trong quá trình xây dựng, trình ban hành dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020, bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, cac PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: PL, ĐMDN, QHQT,CN, TH, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KTTH(3).LV 10

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10825/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 24/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10825/VPCP-KTTH

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
460950