• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10839/TCHQ-KTSTQ năm 2016 kiểm tra sau thông quan hồ sơ trong 60 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10839/TCHQ-KTSTQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10839/TCHQ-KTSTQ
V/v KTSTQ hồ sơ trong 60 ngày

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Michelin Việt Nam.

Trả lời Công văn số 19102016/MIC ngày 18/10/2016 của Công ty TNHH Michelin Việt Nam về việc liên tục phải kiểm tra sau thông quan từ cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì việc kiểm tra sau thông quan nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan hải quan; đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan. Kiểm tra sau thông quan được thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc tại trụ sở người khai hải quan.

Theo đó, việc tổ chức Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan của Cục Hải quan TP. Hải Phòng là đúng quy định.

- Đề nghị Công ty TNHH Michelin Việt Nam liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Michelin Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục
trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KTSTQ (02
b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thu Nhiễu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10839/TCHQ-KTSTQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Thu Nhiễu
Ngày ban hành: 16/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10839/TCHQ-KTSTQ

387

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330562