• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1088/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về đôn đốc gửi báo cáo kết quả hoạt động Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2016, 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1088/LĐTBXH-ATLĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/LĐTBXH-ATLĐ
V/v đôn đốc gửi báo cáo kết quả hoạt động Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ năm 2016,2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

............................................................................................
............................................................................................

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Cơ quan khẩn trương gửi báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, 2017 (Theo mẫu tại Phụ lục 01 được gửi kèm) về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động, tầng 12, tòa nhà liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 28/3/2018 để tổng hợp.

Đối với Phần kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Dự án 3 - Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động thuộc Chương trình Mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị gửi kèm xác nhận của cơ quan tài chính (Bản phô tô Bảng đi chiếu theo dõi sử dụng kinh phí ngân sách năm 2016, 2017 tại Kho bạc nhà nước; hoặc báo cáo có xác nhận của đơn vị chịu trách nhiệm quản lý giám sát tài chính cơ quan nếu không mở tài Khoản tại Kho bạc Nhà nước).

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT. ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA ATVSLĐ NĂM 2016, 2017 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo công văn số 1088/LĐTBXH-ATLĐ, ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

TT

Tên Bộ, ngành Trung ương

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, 2017

Bản đối chiếu sử dụng KP tại KBNN năm 2016

1

Bộ Công Thương

Chưa gửi

Chưa gửi

2

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chưa gửi

Chưa gửi

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đã gửi

Chưa gửi

4

Bộ Quốc Phòng

Đã gửi

Chưa gửi

5

Bộ Thông tin và Truyền Thông

Chưa gửi

Chưa gửi

6

Bộ Xây dựng

Chưa gửi

Chưa gửi

7

Bộ Y tế

Chưa gửi

Chưa gửi

8

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chưa gửi

Chưa gửi

9

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Chưa gửi

Chưa gửi

10

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Đã gửi

Chưa gửi

11

Hội Nông dân Việt Nam

Đã gửi

Đã gửi

 

PHỤ LỤC 01

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo công văn số 1088/LĐTBXH-ATLĐ ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

UBND TỈNH, THÀNH/BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: ...................................................

CƠ QUAN BÁO CÁO: ......................................................................................................

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VAN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2016, 2017

I. Báo cáo việc triển khai thực hiện công việc năm 2016, 2017

TT

Chỉ tiêu báo cáo

ĐVT

Kế hoạch năm 2016, 2017

Thực hiện năm 2016, 2017

Ghi chú

NS từ CTMT GDNN- VL&ATLĐ

NS thường xuyên

Tài trợ Quốc tế (nếu có)

Đóng góp của các DN

Nguồn khác

NS từ CTMT GDNN- VL&ATLĐ

NS thường xuyên

Tài trợ Quốc tế (nếu có)

Đóng góp của các DN

Nguồn khác

1

Nhóm hoạt động 1

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

1.1

Huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ cho doanh nghiệp

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Số lớp huấn luyện

Lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Số doanh nghiệp được huấn luyện

Số DN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Số doanh nghiệp được tư vấn

Số DN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Số doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu

Số DN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Số DN xây dựng hiệu quả hệ thống quản lý ATVSLĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhóm hoạt động 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Tập huấn huấn luyện nghiệp vụ, giám định phục hồi chức năng

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lớp

Lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhóm hoạt động 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Hoạt động huấn luyện người làm nghề NN, NHĐH

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lớp

Lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Hoạt động huấn luyện người làm nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lớp

Lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Hoạt động Huấn luyện cán bộ an toàn lao động từ Chương trình

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lớp

Lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Hỗ trợ huấn luyện người làm nghề NN, NHĐH

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lớp

Lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Hỗ trợ huấn luyện người làm nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lớp

Lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Hoạt động hỗ trợ huấn luyện người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lớp

Lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

Sách do đơn vị in phát hành

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại được phát hành

loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượng phát hành

cuốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

Tờ rơi

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại tờ rơi

loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng phát hành

tờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

Tranh áp phích

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại

loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng phát hành

tờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10

Đĩa CD

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại

loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng phát hành

Đĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11

Tuyên truyền trên đài truyền hình

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng bản tin/phóng sự

Số bản tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời lượng

Phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên bản tin/ phóng sự…..

Phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12

Tuyên truyền trên đài phát thanh

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng bản tin/phóng sự/ chuyên Mục

Số bản tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời lượng

Phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên bản tin/ phóng sự …..

Phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13

Hội thi

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số cuộc thi

Cuộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số người tham gia

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14

Hoạt động khác

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Báo cáo thực hiện kinh phí năm 2016, 2017

TT

Chỉ tiêu báo cáo

ĐVT

Kế hoạch năm 2016

Số thực nhận năm 2016

Thực hiện năm 2016

Lũy kế thực hiện từ đầu Chương trình

1

Ngân sách từ Chương trình Mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và an toàn lao động

Triệu đồng

 

 

 

 

2

Ngân sách thường xuyên

Triệu đồng

 

 

 

 

3

Tài trợ Quốc tế (nếu có)

Triệu đồng

 

 

 

 

4

Đóng góp của các doanh nghiệp

Triệu đồng

 

 

 

 

5

Nguồn khác

Triệu đồng

 

 

 

 

Lưu ý: Đối với Phần kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Dự án 3 - Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động thuộc Chương trình Mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị gửi kèm xác nhận của cơ quan tài chính (Bản phô tô Bng đối chiếu theo dõi sử dụng kinh phí ngân sách năm 2016, 2017 tại Kho bạc nhà nước; hoặc báo cáo có xác nhận của đơn vị chịu trách nhiệm quản lý giám sát tài chính cơ quan nếu không mở tài Khoản tại Kho bạc Nhà nước)

III. Tác động ước tính năm 2016, 2017

TT

Tác động ước tính

ĐVT

Kế hoạch 2016

Thực hiện năm 2016

1

Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp được tập huấn về ATVSLĐ

Người

 

 

2

Số người làm nghề yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ được HL và hỗ trợ huấn luyện

Người

 

 

3

Số người làm nghề NNĐHNH được HL và hỗ trợ huấn luyện

Người

 

 

4

Số làng nghề được phổ biến thông tin

Làng

 

 

5

Số HTX được phổ biến thông tin

HTX

 

 

6

Số doanh nghiệp VVN được phổ biến thông tin

DN

 

 

7

Số doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý ATVSLĐ

DN

 

 

IV. Đánh giá & Khuyến nghị

1. Những mặt đạt được:....................................................................................................

2. Khó khăn, tồn tại

3. Khuyến nghị

 

 

………., ngày….. tháng …….năm 2018
Lãnh đạo cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1088/LĐTBXH-ATLĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1088/LĐTBXH-ATLĐ

619

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378116