• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10913/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10913/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10913/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vận chuyển quốc tế Dương Minh.
(Số 59 Trần Đình Xu,
P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2809/CVDM ngày 28/9/2016 của Công ty TNHH Vận chuyển quốc tế Dương Minh về việc hoàn thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Về việc xác định loại hình nhập khẩu đối với mặt hàng ly sứ đ gắn vào sản phẩm xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan đã có công văn số 848/GSQL-QG2 ngày 23/6/2016 hướng dẫn Công ty Vận chuyển quc tế Dương Minh thực hiện. Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh theo loại hình sản xuất xuất khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu thành mặt hàng đồng bộ, khi xuất khẩu Công ty phải đăng ký theo loại hình xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu (E62) theo quy định tại Điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính;

Khi xuất khẩu sản phẩm cà phê hòa tan có gắn kèm mặt hàng ly sứ, Công ty đã xuất khẩu theo 03 tờ khai, trong đó, có 01 tờ khai xuất khẩu số 300979103150/E52 ngày 05/9/2016 đăng ký theo loại hình xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (E52) là không phù hợp với quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC .

Đối với số lượng ly sứ Công ty dự kiến sẽ xuất khẩu ra nước ngoài, đề nghị Công ty đăng ký theo loại hình sản xuất xuất khẩu (E62).

2. Về chính sách thuế

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, có bao gồm: Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;

Căn cứ điểm b.3 khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính quy định: Sản phẩm hoàn chỉnh do tổ chức, cá nhân nhập khẩu đ gắn vào sản phẩm xuất khẩu (đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước) thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Vận chuyển quốc tế Dương Minh nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu thành mặt hàng đồng bộ và thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu theo 02 tờ khai hải quan số 300947962840 ngày 11/8/2016 và số 300989418940 ngày 13/9/2016 thì xử lý như sau:

- Đối với tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/9/2016, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b.3 khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì được xét hoàn thuế nhập khẩu khi thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Trường hợp Công ty chưa nộp thuế cho tờ khai này do đang trong thời gian ân hạn (275 ngày) thì Công ty nộp hồ sơ không thu thuế theo quy định cho cơ quan hải quan.

- Đối với tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan kể từ sau ngày 01/9/2016: Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, cơ quan hải quan xét không thu thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập sản xuất hàng xuất khẩu; Công ty nộp hồ sơ không thu thuế theo quy định cho cơ quan hải quan.

Trường hợp Công ty nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu thành mặt hàng đồng bộ và thực xuất khẩu ra nước ngoài nhưng theo loại hình xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài theo tờ khai hải quan số 300979103150/E52 ngày 05/9/2016: Đ nghị Công ty có văn bản báo cáo rõ nội dung vụ việc với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dn xử lý đi với tờ khai sai loại hình.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vận chuyển quốc tế Dương Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10913/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10913/TCHQ-TXNK
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331657