• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10936/VPCP-NN năm 2017 chuẩn bị báo cáo tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 và Nghị quyết 32/2016/QH do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10936/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10936/VPCP-NN
V/v chuẩn b báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 và Nghị quyết 32/2016/QH của Quốc hội.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8573/BNN-VP và số 8577/BNN-VP ngày 05 tháng 10 năm 2016 v việc chuẩn bị báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với nội dung của Dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 26/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu trong các báo cáo, hoàn thiện Báo cáo; ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- VP Điều phối NTM (Bộ NN&PTNT);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, TH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10936/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 13/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10936/VPCP-NN

301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364427