• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Công văn 10943/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10943/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10943/VPCP-CN
V/v triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 12458/BGTVT-ĐTCT ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu phí (hình thức thu phí, thời gian triển khai thu phí điện tử không dừng) đối với một số trạm thu phí đặc thù thuộc Dự án đầu tư theo hợp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền như báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định hình thức thu phí (thủ công hoặc điện tử không dừng) đối với 04 trạm thu phí thuộc công trình cầu có quy mô nhỏ trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các cơ quan có liên quan cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, KHĐT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10943/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10943/VPCP-CN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461330