• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Công khai ngân sách

 

Công văn 10946/BTC-HCSN năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 10946/BTC-HCSN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10946/BTC-HCSN
V/v đẩy mạnh thực hiện công khai NSNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ.
- Các Bộ, cơ quan trung ương.

Phúc đáp công văn số 5766/VPCP-KTTH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về xử lý thông tin báo nêu về chỉ số công khai ngân sách, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về hưng dẫn của Bộ Tài chính đối vi việc công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương:

a) Các văn bản hướng dẫn:

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (Thông tư số 61) và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2017/TT-BTC (Thông tư số 90), trong đó: quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các t chức được NSNN h trợ gửi Bộ Tài chính tài liệu, số liệu o cáo qua ứng dụng công khai ngân sách nhà nước tại địa chỉ http://ckns. mof.gov.vn là dạng báo cáo điện tử có chữ ký số theo quy định của pháp luật (chữ ký số của người có thm quyn hoặc chữ ký số của cơ quan, t chức). Các mẫu biểu báo cáo được quy định cụ thể tại Thông tư 61 và Thông tư 90.

b) Quá trình triển khai thực hiện:

- Bộ Tài chính đã có công văn số 115/BTC-HCSN ngày 04/01/2019 đề nghị các Bộ cung cấp đường dẫn chuyên mục công khai ngân sách và chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền, xây dựng phần mềm công khai công khai ngân sách nhà nước để tiếp nhận thông tin công khai ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ (công văn 115).

- Ngày 17/6/2019 Bộ Tài chính có công văn số 6955/BTC-HCSN đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tổ chức được NSNN hỗ trợ cung cp đường dẫn chuyên mục công khai ngân sách (công văn 6955).

- Ngày 17/6/2020 Bộ Tài chính có công văn số 7324/BTC-HCSN về gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai NSNN của Bộ Tài chính (công văn 7324).

(Các công văn 115, công 6955 và công văn 7324 kèm theo)

2. Triển khai công khai ngân sách tại các Bộ, cơ quan trung ương:

Trong thời gian qua, việc triển khai công tác công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn cơ bản đã được các Bộ, cơ quan trung ương nghiêm túc thực hiện và dần đi vào nề nếp. Mặc dù vậy, tại một số Bộ, cơ quan trung ương, việc công khai ngân sách vẫn chưa thực sự tích cực.

Kết quả Khảo sát chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan trung ương (MOBI) năm 2019 do Trung tâm Phát triển hội nhập (CDI) và Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) phối hợp thực hiện tại 36 Bộ, cơ quan trung ương và 6 tổ chức ở Trung ương được NSNN hỗ trợ cho thấy chỉ số trung bình MOBI2019 đạt 21,2 điểm, tăng 10,2 điểm so với MOBI2018, nhưng vẫn còn ở mức quá thấp (Công khai ÍT). Chỉ có 24/44 đơn vị được khảo sát (54,5%) đã thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử, nhưng cũng chỉ đạt 50% số tài liệu cần phải công khai; 7/44 đơn vị (16%) có thư mục công khai trên Cổng thông tin điện tử nhưng không có thông tin công khai; 13/44 đơn vị (30%) không có điểm công khai, tức là không có thư mục công khai và không công khai bất cứ tài liệu ngân sách nào trên Cổng thông tin điện tử tại thời điểm khảo sát (Kết quả MOBI 2019 chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Những hạn chế, yếu kém chủ yếu trong công tác công khai ngân sách ở các Bộ, cơ quan trung ương được chỉ ra qua việc khảo sát MOBI 2019 là:

- Phần lớn các Bộ, cơ quan trung ương mới chỉ thực hiện công khai theo hình thức công bố tại kỳ họp hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, mà chưa thực hiện công khai trên Cổng Thông tin điện tử theo quy định của Luật NSNN và Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán, các tổ chức được NSNN hỗ trợ.

- Đối với những Bộ, cơ quan trung ương đã thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đa phần đều đưa thông tin chậm và không đúng chỉ tiêu, biểu mẫu quy định.

- Tài liệu, số liệu công khai chủ yếu dưới dạng file ảnh (PDF), chưa công khai theo định dạng chuẩn (file word, excel) nên không đảm bảo tính thuận tiện trong khai khác, sử dụng.

Đ tăng cường hoạt động công khai ngân sách các Bộ, cơ quan trung ương, tạo cơ sở dữ liệu công khai ngân sách phục vụ cho việc khai thác và cung cấp thông tin công khai một cách thuận tiện nhất, góp phần cải thiện điểm s công khai minh bạch ngân sách của đơn vị; Bộ Tài chính đ nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trung ương đy mạnh thực hiện công khai NSNN theo quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc công khai ngân sách, trong đó chú ý một số nội dung trọng tâm sau:

a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN, Thông tư số 61, Thông tư số 90 (công văn 115, công văn 6955, công văn 7324 của Bộ Tài chính).

b) Rà soát kết quả Chỉ số công khai ngân sách MOBI năm 2019 để nhận diện và khắc phục kịp thời các tồn tại trong công tác công khai ngân sách. Đồng thời, phối hp chặt chẽ với Nhóm nghiên cứu đánh giá Chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan trung ương trong các kỳ đánh giá tiếp theo để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đánh giá, giúp cải thiện điểm số công khai minh bạch ngân sách của đơn vị mình.

3. Đ nghị các Bộ, cơ quan trung ương có điểm số công khai minh bạch ngân sách MOBI2019 dưới 20 điểm (bao gồm cả các đơn vị chưa thực hiện công khai ngân sách) báo cáo chi tiết kết quả về Bộ Tài chính (Vụ Hành chính sự nghiệp) trước ngày 30/9/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng để b/c;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, thuộc Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ HCSN
(08b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 2

KT QUẢ XP HẠNG MOBI 2018-2019

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10946/BTC-HCSN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10946/BTC-HCSN

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453456