• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Công văn 10953/VPCP-CN năm 2020 về Hợp đồng BOT Dự án Xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10953/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10953/VPCP-CN
V/v Hợp đồng BOT Dự án Xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 4137/UBND-DA ngày 27 tháng 10 năm 2020), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8256/BKHĐT-KTĐPLT ngày 14 tháng 12 năm 2020), Tài chính (văn bản số 15249/BTC-ĐT ngày 11 tháng 12 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 4186/BTP-PLDSKT ngày 11 tháng 11 năm 2020), Giao thông vận tải (văn bản số 11685/BGTVT-ĐTCT ngày 19 tháng 11 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 5737/BXD-KTXD ngày 30 tháng 11 năm 2020) về Hợp đồng BOT số 856/HĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 dự án Xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, quyết định việc chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng BOT dự án đã ký với nhà đầu tư và chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án theo thẩm quyền và theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, QHĐP, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10953/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 29/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10953/VPCP-CN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461333