• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Công văn 1096/TGCP-PCTT năm 2016 về tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1096/TGCP-PCTT
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1096/TGCP-PCTT
V/v tuyên truyền, phổ biến các VBPL liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

Ngày 07/8/2015 Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành công văn số 775/TGCP-PCTT v/v tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau một năm tổ chức thực hiện, công tác phổ biến pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và đạt được nhiều kết quả rõ nét; nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, chức sắc, tín đồ các tôn giáo, góp phần thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Để tiếp tục triển khai công tác phổ biến pháp luật, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) trân trọng đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí cho công tác phổ biến pháp luật và chỉ đạo Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Rất mong sự quan tâm của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng BNV Nguyễn Trọng Thừa “để b/c”;
- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PC-TT(02b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN




Bùi Thanh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1096/TGCP-PCTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tôn giáo Chính phủ   Người ký: Bùi Thanh Hà
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1096/TGCP-PCTT

341

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326286