• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Công văn 1097/TCHQ-TVQT năm 2018 về quản lý biển kiểm soát, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1097/TCHQ-TVQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/TCHQ-TVQT
V/v quản lý biển kiểm soát, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Căn cứ các Thông tư: số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 và số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe; Thực hiện công văn số 60/KHTC-QLTS ngày 08/02/2018 của Cục Kế hoạch Tài chính - Bộ Tài chính về việc quản lý biển kiểm soát, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị:

1. Các đơn vị có xe ô tô đã đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, nay không thuộc đối tượng đăng ký xe ô tô tại Cục Cảnh sát giao thông (theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số số 64/2017/TT-BCA nêu trên) có trách nhiệm đến Cục Cảnh sát giao thông làm thủ tục di chuyển xe về đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi đơn vị có trụ sở.

2. Đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng khi tổ chức triển khai việc thực hiện thanh lý, Điều chuyển theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đơn vị phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được Điều chuyển,... (theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 64/2017/TT-BCA nêu trên).

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT(05b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ-QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Thanh Dũng

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe (sau đây viết gọn là Thông tư số 15/2014/TT-BCA)
...
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Xe đăng ký biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen, nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe”.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1097/TCHQ-TVQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đặng Thanh Dũng
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1097/TCHQ-TVQT

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376445