• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1098/LĐTBXH-TCCB năm 2015 tăng cường quản lý đoàn đi công tác nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1098/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/LĐTBXH-TCCB
V/v tăng cường quản lý đoàn đi công tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào, Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Hướng dẫn số 30-HD/BCHTW ngày 09/02/2015 thực hiện Quy định số 228- QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

2. Quý I hàng năm, các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ và trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác, các chương trình đào tạo, các dự án, đề tài ... xây dựng kế hoạch đoàn ra (nội dung chương trình, số thành viên tham gia, kinh phí, thời gian thực hiện ...) đảm bảo sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế trong phạm vi khả năng tài chính cho phép, trình Bộ phê duyệt làm cơ sở để triển khai các đoàn ra trong năm và gửi Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính để phối hợp thực hiện.

3. Các đoàn đi công tác nước ngoài (theo kế hoạch hoặc thư mời) phải có chương trình trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu chuyến đi, nội dung, thời gian, địa điểm, đối tác làm việc cụ thể, kinh phí thực hiện và các nội dung liên quan khác; cần trao đổi trước với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước đến để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn ra và thống nhất quản lý, tránh trùng lắp với các đoàn đi trước. Thời gian mỗi chuyến công tác phải tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ trên cơ sở đảm bảo yêu cầu công việc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

4. Không đề xuất bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của đơn vị cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ lý do cụ thể; không được tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh. Thủ trưởng đơn vị cử công chức, viên chức tham gia đoàn phải đúng người, đúng việc, có tính đến nhu cầu đào tạo bồi dưỡng. Hạn chế tối đa việc đã cử đi nhưng lại hoãn, lùi thời gian hoặc không đi để tham gia đoàn công tác khác, gây ảnh hưởng đến việc triển khai và mối quan hệ với đối tác. Kết thúc chuyến công tác, đoàn phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị, báo cáo Bộ kết quả chuyến đi bằng văn bản. Kết quả trao đổi, học tập kinh nghiệm... phải kịp thời chia sẻ trong đơn vị, giữa các đơn vị thuộc Bộ (theo quy định về cung cấp thông tin) và nghiên cứu vận dụng vào quy trình thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công việc.

5. Tập trung bố trí kinh phí cho các đoàn đi đàm phán, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước. Các đơn vị không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho công chức, viên chức và người lao động bằng ngân sách nhà nước.

6. Thực hiện quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của công chức, viên chức trong đơn vị đúng quy định, đảm bảo chỉ được sử dụng cho các chuyến đi công vụ, không sử dụng để đi công tác nước ngoài với mục đích cá nhân hoặc sử dụng vào các mục đích khác. Hộ chiếu phải được quản lý chặt chẽ, khoa học, không để thất lạc, hư hỏng.

Công chức, viên chức sau khi kết thúc chuyến công tác, học tập ở nước ngoài, chậm nhất 03 ngày sau khi về nước phải nộp lại hộ chiếu công vụ về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) hoặc đơn vị quản lý theo thẩm quyền phân cấp. Trường hợp công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc đi học tập dài hạn ở nước ngoài, nếu được cấp hộ chiếu công vụ mà hộ chiếu còn hạn sử dụng thì phải nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền quản lý.

7. Ngoài các nội dung trên, công chức, viên chức là đảng viên được tuyển chọn, cử, cho phép ra nước ngoài phải có tư tưởng, lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh và có trình độ kiến thức chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Không tuyển chọn, cử, cho phép những đảng viên đang trong thời gian xem xét kỷ luật đảng, đang bị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm tư cách đảng viên, có vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Thủ trưởng đơn vị phối hợp với cấp ủy để chọn, cử đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài và chịu trách nhiệm về việc chọn, cử đó.

Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc và báo cáo Bộ các trường hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ HTQT;
- Vụ KHTC;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1098/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 30/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1098/LĐTBXH-TCCB

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269752