• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1098/TTg-KTTH kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1098/TTg-KTTH
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/TTg-KTTH
V/v kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2492/TTr-BNN-CB ngày 29 tháng 7 năm 2013 về việc kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu năm 2013 theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2013. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1098/TTg-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1098/TTg-KTTH

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
202858