• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 11036/CT-TTHT năm 2014 về kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc quý do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11036/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11036/CT-TTHT
V/v Kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc quý.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Chi cục Thuế Quận, Huyện
- Các Phòng thuộc Cục Thuế TP

 

Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Nghị định về thuế. Tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC có sửa đổi, bổ sung quy định kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng, quý. Để đảm bảo được thực hiện thống nhất và đúng quy định, Cục Thuế TP hướng dẫn cụ thể một số trường hợp như sau:

1/ Trường hợp Công ty thành lập và đi vào hoạt động trong năm 2012 đến trước ngày 01/02/2013 thực hiện khai thuế GTGT theo tháng từ khi bắt đầu đi vào hoạt động đến tháng 09/2014, doanh thu bán hàng hóa cung ứng dịch vụ năm 2013 của Công ty trên 20 tỷ nhưng dưới 50 tỷ đồng thì Công ty được khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014 và ổn định cho đến hết ngày 31/12/2016. Trường hợp Công ty muốn khai thuế GTGT theo tháng từ ngày 01/10/2014 thì lập Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

2/ Trường hợp Công ty thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/02/2013 đến trước ngày 01/02/2014 đã thực hiện khai thuế GTGT theo tháng từ khi bắt đầu đi vào hoạt động đến tháng 09/2014 thì Công ty được khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Đến năm 2015, nếu tổng doanh thu bán hàng hóa cung ứng dịch vụ năm 2014 dưới 50 tỷ đồng thì được tiếp tục khai thuế GTGT theo quý và ổn định đến hết năm 2016, trường hợp Công ty muốn khai thuế GTGT theo tháng từ ngày 01/10/2014 thì lập Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

3/ Trường hợp Công ty thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/02/2014 đến nay đã thực hiện khai thuế GTGT theo tháng từ khi bắt đầu đi vào hoạt động đến tháng 09/2014 (đối với trường hợp thành lập trước ngày 01/10/2014) thì từ ngày 01/10/2014 và cả năm 2015 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Đến năm 2016 Công ty căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý. Trường hợp Công ty muốn khai thuế GTGT theo tháng từ ngày 01/10/2014 thì lập Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

4/ Trường hợp Công ty thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014 theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC nhưng đã nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng của kỳ kê khai tháng 10/2014 (nhưng chưa nộp mẫu 07/GTGT cho cơ quan thuế), nay muốn thực hiện khai thuế GTGT theo quý (quý 4/2014) thì Công ty phải làm văn bản đề nghị hủy tờ khai thuế GTGT của tháng 10/2014 gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện khai thuế GTGT quý theo quy định.

5/ Trường hợp Công ty thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/07/2013 (theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) nhưng đã làm thông báo chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì Công ty phải khai thuế GTGT theo tháng ổn định từ ngày 01/07/2013 đến ngày 31/12/2016; trường hợp từ ngày 01/10/2014 Công ty muốn thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý thì Công ty lập Mẫu Thông báo (Mẫu Thông báo kèm theo văn bản này) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014 ổn định đến ngày 31/12/2016.

Cục Thuế TP thông báo các Chi cục Thuế, các Phòng để biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT “Để báo cáo”;
- BLĐ Cục
- Lưu (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

THÔNG BÁO

Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Tháng sang Quý

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)………….

Tên người nộp thuế:.....................................................................................................

Mã số thuế:...................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:

......................................................................................................................................

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Tháng, do điều kiện của cơ sở ............... và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Tháng sang Quý.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT Quý ... năm….

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……..
Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày….tháng….năm……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11036/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11036/CT-TTHT

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268946