• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 11046/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11046/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11046/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thế giới di động
Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Mã số thuế: 0303217354

Trả lời văn bản số 2610/2017/KT-TGDD ngày 26/10/2017 của Công ty về chính sách thuế, tiếp theo công văn số 8738/CT-TTHT ngày 13/09/2017, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 quy định:

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

…”.

Căn cứ Điều 2 và Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 20/11/2015 quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

6. Hộ kinh doanh, tổ hợp tác.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính ca đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

4. Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Luật này có lập báo cáo tài chính.

…”

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định một số điều của Luật Kế toán quy định:

“…

Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; ban quản lý dự án, đơn vị khác có tư cách pháp nhân do doanh nghiệp thành lập.

…”

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định phương pháp khấu trừ thuế:

“1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ…

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Nghị định quy định về thuế sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b.3) Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

- Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

- Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

…”

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp,

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Công ty kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và kê khai nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai thì về nguyên tắc phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Về báo cáo tài chính: Công ty có trách nhiệm nộp Báo cáo tài chính năm khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định. Trường hợp Chi nhánh là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai thuế GTGT riêng và kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính thì Công ty có trách nhiệm phân cấp hạch toán tại Chi nhánh phù hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của Công ty, Chi nhánh tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ sách kế toán theo dõi đầy đủ, chính xác doanh thu, thuế GTGT,... và không phải lập Báo cáo tài chính riêng gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế Quận 1;
- P.PC;
- Lưu: VT, TTHT.
2340/17 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11046/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 10/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11046/CT-TTHT

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375963