• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn dầu khí Việt Nam

 

Công văn 11050/VPCP-ĐMDN năm 2017 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11050/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11050/VPCP-ĐMDN
V/v Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 6612/BCT-TCCB ngày 25 tháng 7 năm 2017 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Điều lệ PVN), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cu Bộ Công Thương:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 23 dự thảo Điều lệ PVN như đề nghị của Bộ Công Thương. Không quy định cụ thể quyền quyết định các dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà từ Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí để lại cho PVN trong Điều lệ PVN, việc quyết định các dự án này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi đã xác định rõ nguồn vốn nêu trên là vốn đầu tư công hay không phải đầu tư công theo Quy chế quản lý tài chính của PVN; Bộ Công Thương viết lại khoản 9 và 10 Điều 38 dự thảo Điều lệ PVN để thể hiện rõ và chính xác nội dung này, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật dầu khí.

2. Rà soát quy định về việc phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của PVN; thẩm định, chấp thuận đối với các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ (điểm đ khoản 3 Điều 24 và khoản 16 Điều 38 dự thảo Điều lệ PVN) để bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý vay và trả nợ nước ngoài, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất với Quy chế quản lý tài chính của PVN.

3. Rà soát các quy định pháp luật hiện có và nghiên cứu việc cần thiết bổ sung vào Điều lệ PVN hoặc văn bản pháp luật khác để bảo đảm quy định chặt chẽ về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy trình, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với lĩnh vực thượng nguồn do PVN và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư.

4. Nghiên cứu quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của PVN để nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành PVN và phù hợp với các quy định về công tác cán bộ.

5. Điều chỉnh, bổ sung dự thảo Điều lệ PVN theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 430/TB-VPCP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

6. Hoàn thiện dự thảo Điều lệ PVN, trình Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xem xét, ký ban hành.Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đ
ình Huệ;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội v
Lao động - TBXH;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ban Ch
đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11050/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 17/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11050/VPCP-ĐMDN

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364515