• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

 

Công văn 1106/BCA-H02 năm 2020 về phối hợp thực hiện lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Tải về Công văn 1106/BCA-H02
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1106/BCA-H02
V/v phối hợp thực hiện lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong lực lượng Công an nhân dân

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 353/KH-BCA-H02 ngày 08/10/2019 về lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong lực lượng Công an nhân dân. Quá trình triển khai cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng tại các địa phương thực hiện kiểm tra, xác nhận hiện trạng nhà, đất của các đơn vị Công an. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho các đơn vị Công an trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo kế hoạch đã được duyệt.

Bộ Công an trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Công an các đơn vị, địa phương (để th/h);
- Lưu: VT, H02(P4) (200 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1106/BCA-H02   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công An   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1106/BCA-H02

371

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440006