• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người khuyết tật


Văn bản pháp luật về Liên hiệp quốc

 

Công văn 11072/VPCP-KGVX năm 2017 về báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11072/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11072/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của LHQ về Quyền của người khuyết tật

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hp quốc về Quyền của người khuyết tật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình (Tờ trình số 72/TTr-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2017, Công văn số 4196/LĐTBXH-PC ngày 05 tháng 10 năm 2017), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

- Đồng ý thông qua nội dung Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hp quốc về Quyền của người khuyết tật.

- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo gửi Ủy ban Quyền người khuyết tật của Liên hp quốc theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ PL, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(03) ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11072/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11072/VPCP-KGVX

391

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364516