• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11075/VPCP-CN năm 2018 về giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11075/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11075/VPCP-CN
V/v giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 11073/TTr-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Công an (văn bản số 2734/BCA-ANKT(P5) ngày 30 tháng 10 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7510/BKHĐT-KCHTĐT ngày 22 tháng 10 năm 2018), Nội vụ (văn bản số 5211/BNV-TCBC ngày 24 tháng 10 năm 2018), Tài chính (văn bản số 13587/BTC-HCSN ngày 05 tháng 11 năm 2018) về việc giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính tại các văn bản nêu trên (bản chụp kèm theo); chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan, rà soát, hoàn chỉnh Đề án giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây, gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình duyệt theo đúng quy định của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, KHĐT, TC;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11075/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11075/VPCP-CN

407

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399909