• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Khai thác nước dưới đất

 

Công văn 11112/VPCP-NN năm 2018 về dự thảo Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11112/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11112/VPCP-NN
V/v dự thảo Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 45/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 6 năm 2018, các Công văn số 5026/BTNMT-TNN ngày 17 tháng 9 năm 2018 và số 5489/BTNMT-TNN ngày 8 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ và hoàn thiện dự thảo Nghị định, trong đó quy định rõ những việc không được làm, tránh có những quy định có thể dẫn đến hiện tượng xin-cho khai thác, dễ phát sinh tiêu cực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm quản lý trên địa bàn, Bộ là cơ quan quản lý nhà nước đưa ra tiêu chí quản lý...; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, V.I, TH; TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(3b).THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11112/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11112/VPCP-NN

532

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399911