• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Công văn 1112/BTP-BTTP năm 2019 về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 1112/BTP-BTTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/BTP-BTTP
V/v kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, trong năm 2018 Bộ Tư pháp đã có 02 Công văn gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba trong năm 2019. Hiện nay Bộ Tư pháp vẫn đang tiếp tục nhận được đề nghị đăng ký tham dự kiểm tra của nhiều địa phương.

Để việc tổ chức kiểm tra thành công, đúng theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau đây:

1. Đối với những trường hợp hoàn thành tập sự chậm nhất là ngày 30/4/2019 và có nhu cầu đăng ký tham dự kiểm tra lần này, Sở Tư pháp rà soát, nếu đủ điều kiện thì tiếp tục có Công văn đề nghị cho tham dự kiểm tra kèm theo hồ sơ gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp (58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) chậm nhất là ngày 10/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng kiểm tra. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm kiểm tra về tính xác thực, chính xác của các hồ sơ đề nghị đăng ký tham dự kiểm tra; các trường hợp xác nhận sai về thời gian, kết quả tập sự hoặc sao chép Báo cáo kết quả tập sự của nhau sẽ bị xử lý nghiêm và không cho tham dự kỳ kiểm tra.

2. Thông báo cho những người đã nộp hồ sơ tham dự kiểm tra theo 02 Công văn của Bộ Tư pháp trong năm 2018 mà chưa nộp phí và những người nộp hồ sơ tham dự kiểm tra theo Công văn này về việc nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng (3.500.000 đồng/hồ sơ) theo quy định của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017. Số phí trên được nộp vào tài khoản của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp theo thông tin cụ thể như sau:

Tên tài khoản: Cục Bổ trợ tư pháp.

Số tài khoản: 3511.0.1118188, tại Kho bạc nhà nước Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung nộp phí: Nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng cho Ông ……/Bà ...., tỉnh/thành phố ………(tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chng lần thứ ba năm 2019).

Bản sao giấy tờ chứng minh nộp phí được gửi kèm hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra hoặc gửi bổ sung (với những người đã nộp hồ sơ) về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp. Người nộp phí tự chịu trách nhiệm nếu trên giấy nộp tiền không đủ thông tin để có thể xác định được người nộp phí.

Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

(Trong trường hợp cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ vi Phòng Quản lý công chứng, thừa phát lại, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp theo sđiện thoại 024.6273.9512 hoặc 024.6273.9508).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (để p/h);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1112/BTP-BTTP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Đỗ Hoàng Yến
Ngày ban hành: 02/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1112/BTP-BTTP

538

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410702