• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1112/QLD-TTra năm 2018 về nhập khẩu và lưu hành thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 1112/QLD-TTra
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/QLD-TTra
V/v nhập khẩu và lưu hành thuốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng Cục Hải quan - Bộ tài chính;
- Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company.

Căn cứ Phiếu kiểm nghiệm số 48L34 ngày 11/01/2018 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, thông báo kết quả kiểm nghiệm thuốc Lucyxone, SĐK VN-16972-13, số lô 100716, HD 25/7/2020 do Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company sản xuất, kết quả lô thuốc đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở.

Căn cứ các Phiếu kiểm nghiệm số 0879/VKN-YC2017, số 0880/VKN-YC2017 ngày 04/12/2017 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh, thông báo kết quả kiểm nghiệm thuốc Mucambrox 15, SĐK VN-20150-16, số lô 150417, HD 03/4/2020; số lô 160417, HD 04/04/2020, thuốc do Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company sản xuất, kết quả 02 lô thuốc đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở.

Căn cứ Công văn số 35/2017/CV-HL đề ngày 24/11/2017 và Công văn số 10/2018/CV-IIL đề ngày 10/01/2018 về việc bổ sung tài liệu của Chi nhánh Công ty Hogan Lovells International LLP tại Hà Nội, đại diện cho Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company và các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Tiếp theo Công văn số 15949/QLD-KD ngày 09/10/2017 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng nhập khẩu thuốc.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép nhập khẩu, đưa ra lưu hành các thuốc Lucyxone, SĐK VN-16972-13; thuốc Mucambrox 15, SĐK VN-20150-16, các thuốc trên do Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company sản xuất.

2. Yêu cầu Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company phối hợp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối phải thực hiện theo dõi chất lượng thuốc Lucyxone, SĐK VN-16972-13; thuốc Mucambrox 15, SĐK VN-20150-16 theo quy định.

Cục Quản lý Dược xin thông báo để đơn vị biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- TT Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tổng Cty Dược VN-CTCP, Hiệp hội doanh nghiệp dược VN (để thông báo cho các đơn vị thành viên);
- Phòng QLKDD, ĐKT thuộc Cục QLD (để p/h);
- Website Cục QLD;
- Lưu VT, TTra.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 7064/QLD-TTra năm 2018

Căn cứ Công văn số 177/VKNT-KHTH ngày 13/4/2018 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh, gửi kèm các phiếu kiểm nghiệm số 0887A/VKN-KT2017, 0888A/VKN-KT2017, 0889A/VKN-KT2017, 0890A/VKN-KT2017 đề ngày 13/4/2018, thông báo kết quả kiểm nghiệm dung dịch thuốc tiêm Maxetron, SĐK VN-16973-13, số lô 430917, HD 01/9/2020; số lô 410817, HD 29/8/2020; số lô 420817, HD 30/8/2020; số lô 400817, HD 28/8/2020, thuốc do Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company sản xuất, kết quả 04 lô thuốc đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở.

Tiếp theo Công văn số 1112/QLD-TTra ngày 18/01/2018 của Cục Quản lý Dược về việc nhập khẩu và lưu hành thuốc.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép nhập khẩu, đưa ra lưu hành các thuốc do Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company sản xuất.

2. Yêu cầu Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company phối hợp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối phải thực hiện theo dõi chất lượng thuốc do Công ty SIC “Borschagovsky Chemical- Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company sản xuất đã nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định.

Cục Quản lý Dược xin thông báo để đơn vị biết và thực hiện ./.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 7064/QLD-TTra năm 2018
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1112/QLD-TTra   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1112/QLD-TTra

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373586