• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 1114/GSQL-GQ1 năm 2018 về thực hiện Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1114/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1114/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/09/2017 của Bộ Xây dựng. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo vướng mắc của các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 676/TCHQ-GSQL ngày 01/02/2018 trao đi với Bộ Xây dựng. Ngày 16/3/2018, Bộ Xây dựng có công văn số 533/BXD-VLXD hướng dẫn các nội dung vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/09/2017. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn số 533/BXD-VLXD nêu trên để thực hiện./.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn s 533/BXD-VLXD ngày 16/3/2018 của Bộ Xây dựng)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- V
Vật liêu xây dựng - Bộ Xây dựng (để p/h);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1114/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 17/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1114/GSQL-GQ1

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380516