• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Công văn 11181/VPCP-KGVX về báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11181/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11181/VPCP-KGVX
V/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình MTQG năm 2017 và kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8516/BKHĐT-TCTT ngày 17 tháng 10 năm 2017) về dự thảo Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo kèm theo văn bản số 8516/BKHĐT-TCTT nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, bổ sung thêm một số hoạt động tuyên truyền, vận động nguồn vốn xã hội cho các chương trình, nhất là cho giảm nghèo.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam;
- Các Bộ: LĐTBXH, Thông tin truyền thông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11181/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11181/VPCP-KGVX

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365458