• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 11248/VPCP-CN năm 2017 về lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11248/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11248/VPCP-CN
V/v lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh QHCXD Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 4414/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 2202/BXD-QHKT ngày 15 tháng 9 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8364/BKHĐT-QLKKT ngày 12 tháng 10 năm 2017), Tài chính 12528/BTC-ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2017) và Bộ Tư pháp (văn bản số 3341/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 9 năm 2017) về việc lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để làm rõ tính chất của Khu Kinh tế mở Chu Lai, làm cơ sở để xác định cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11248/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11248/VPCP-CN

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365401