• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1129/TCHQ-TXNK năm 2016 về xác định trị giá tính thuế đối với rượu vang nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1129/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 146/HQHP-TXNK ngày 08/01/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng rượu vang các loại nhập khẩu tại các tờ khai hải quan số 100285195513/A11; 100286194851/A11 ngày 27/01/2015; 100397660422/A11 ngày 12/05/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III; 100298780040/A11; 100298782730/A11 ngày 06/02/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Trường Phát. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2234/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2015 thì:

Đối chiếu với mức giá do Cục Hải quan TP. Hải Phòng dự kiến xác định khi thực hiện giải quyết khiếu nại lần 2 với cơ sở dữ liệu giá GTT02 của mặt hàng giống hệt của chính Công ty nhập khẩu thì mức giá dự kiến xác định này bằng với mức giá đã được cơ quan Hải quan xác định lại trị giá tính thuế sau tham vấn (bác bỏ trị giá khai báo, xác định lại trị giá tính thuế sau tham vấn).

Do đó, để đảm bảo tính thống nhất của cơ sở dữ liệu đồng thời tránh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trên cơ sở hồ sơ lô hàng thực tế nhập khẩu, các chứng từ, tài liệu, giải trình của Công ty; hồ sơ thanh tra các mặt hàng rượu vang nhập khẩu của Công ty Cphần đầu tư thương mại và dịch vụ Trường Phát tại Quyết định số 3672/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2014 và Thông báo kết luận số 2568/KL-TCHQ ngày 26/3/2015 của Tổng cục Hải quan; các nguồn thông tin quy định tại Quyết định số 2234/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2015, trình tự, nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá để xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng rượu vang các loại nhập khu tại các tờ khai nêu trên theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (Linh - 5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1129/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 05/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1129/TCHQ-TXNK

2.115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302841