• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11306/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế liên quan đến phát hành trái phiếu do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 11306/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11306/CT-TTHT
V/v gii đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

 

Kính gi: Công ty c phn chng khoán Châu Á Thái Bình Dương
a ch: tng 2&3 tòa nhà Machico building, s 444 Hoàng Hoa Thám, Phường Thy Khuê, Tây H, Hà Ni)
MST: 0102121412

Cc thuế TP Hà Ni nhn được công văn hi s 24/CV-TH-APEC2017 không ghi ngày và công văn b sung h sơ s 32 ngày 27/02/2017 ca Công ty c phn chng khoán Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gi tt là Công ty) hi v chính sách thuế, Cc Thuế TP Hà Ni có ý kiến như sau:

- Căn c tiết c khon 8 Điu 4 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dn thi hành Lut Thuế Giá tr gia tăng và Ngh đnh s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu v đi tượng không chu thuế GTGT:

“c) Kinh doanh chng khoán bao gm: Môi gii chng khoán, t doanh chng khoán, bo lãnh phát hành chng khoán, tư vn đu tư chng khoán, lưu ký chng khoán, qun lý qu đu tư chng khoán, qun lý công ty đu tư chng khoán, qun lý danh mc đu tư chng khoán, dch v t chc th trường ca s giao dch chng khoán hoc trung tâm giao dch chng khoán, dch v liên quan đến chng khoán đăng ký, lưu ký ti Trung tâm Lưu ký Chng khoán Vit Nam, cho khách hàng vay tin đ thc hin giao dch ký qu, ng trước tin bán chng khoán và hot đng kinh doanh chng khoán khác theo quy đnh ca pháp lut v chng khoán.

Hot đng cung cp thông tin, t chc bán đu giá c phn ca các t chc phát hành, h tr k thut phc v giao dch chng khoán trc tuyến ca S Giao dch chng khoán.”

- Căn c khon 19 Điu 6 Lut Chng khoán s 70/2006/QH11 được Quc hi nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/6/2006 quy đnh v kinh doanh chng khoán:

“19. Kinh doanh chng khoán là vic thc hin nghip v môi gii chng khoán, t doanh chng khoán, bo lãnh phát hành chng khoán, tư vn đu tư chng khoán, lưu lý chng khoán, qun lý qu đu tư chng khoán, qun lý danh mc đu tư chng khoán”

- Căn c Lut s 62/2010/QH12 ngày 01/7/2011 ca Quc hi sa đi b sung mt s điu ca Lut chng khoán, quy đnh: “môi gii chng khoán là vic làm trung gian thc hin mua, bán chng khoán cho khách hàng.”

- Căn c khon 3 Điu 5 Thông tư s 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 ca B Tài chính hướng dn thc hin mt s điu ca Ngh đnh s 90/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 ca Chính ph v phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy định về các phương thc phát hành trái phiếu ti th trường trong nước.

“3. Đi lý phát hành trái phiếu

a) Tùy theo tính cht ca vic phát hành trái phiếu, doanh nghip phát hành la chn đi lý đ điu kin để làm dch v đi lý phát hành hoc đng thi làm đi lý phát hành và đi lý thanh toán lãi, gc trái phiếu.

b) Đi tượng tham gia đi lý phát hành gm các công ty chng khoán, tchc tín dng và các đnh chế tài chính khác được phép cung cp dch v đi lý phát hành theo quy đnh ca pháp lut hin hành.

c) Quy trình đi lý phát hành trái phiếu thc hin theo thỏa thun gia doanh nghip phát hành và t chc đi lý phát hành theo quy đnh ca pháp lut và thông l ca th trường.

d) Doanh nghip phát hành phi ký hp đng đi lý phát hành vi các t chc đi lý phát hành Hp đng đi lý phát hành phi bao gm mt s ni dung cơ bn sau:

- Tên, đa ch, người đi din hp pháp ca doanh nghip phát hành và ca t chc đi lý phát hành;

Hình thc đi lý;

Khi lượng phát hành qua đi lý;

- Điu kin, điu khon trái phiếu;

Quyn li và nghĩa v ca các bên liên quan;

Nguyên tc x lý khi có tranh chp xy ra;

- Phí đi lý phát hành do hai bên t tha thun căn c vào tính cht ca vic phát hành trái phiếu.”

- Căn cứ công văn số 6440/UBCK-PTTT ngày 13/10/2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hoạt động tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu, trong đó các hoạt động này được Ủy ban chứng khoán nhà nước xác nhận là các hoạt động đã được quy định theo các văn bản pháp luật v chng khoán.

Căn c các quy đnh trên, trường hp Công ty ký hp đng làm dch v tư vn phát hành trái phiếu, dch v đi lý phát hành trái phiếu, dch v đi lý đăng ký lưu ký trái phiếu vi khách hàng thì hot đng tư vn phát hành, đi lý phát hành và đi lý lưu ký trái phiếu thuc hot đng kinh doanh chng khoán, là đi tượng không chu thuế GTGT theo hướng dn ti tiết c khon 8 Điu 4 Thông tư s 219/2013/TT-BTC. Đi vi các dch v không phù hp vi quy đnh ca Lut chng khoán thì áp dng thuế sut thuế GTGT là 10%.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11306/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11306/CT-TTHT

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
351442