• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1131/TTg-CN năm 2018 về thăm dò, khai thác đá để xây dựng công trình Đại tượng Phật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1131/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/TTg-CN
V/v thăm dò, khai thác đá để xây dựng công trình Đại tượng Phật

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn số 1786/BTNMT-ĐCKS ngày 11 tháng 4 năm 2018, số 4359/BTNMT-ĐCKS ngày 14 tháng 8 năm 2018 về việc thăm dò, khai thác đá để xây dựng công trình Đại tượng Phật tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung khu vực đá metacarbonat tại Suối Giàng 9,5 ha, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ để phục vụ xây dựng công trình Đại Tượng Phật của Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản mỏ đá vôi nêu trên theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan; chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giám sát hoạt động khoáng sản các mỏ nêu trên đúng mục đích, bảo đảm môi trường và an toàn lao động./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, NN&PTNT, VHTT&DL;
- UBND tỉnh Yên Bái;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục. Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: NC, KGVX, NN;
- Lưu: VT, CN(2) B.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1131/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1131/TTg-CN

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393126