• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện lực


 

Công văn 11326/BCT-TKNL năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị 34/CT-TTg do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 11326/BCT-TKNL
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11326/BCT-TKNL
V/v tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp ngành Công Thương.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và nâng cao hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị s 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện (Chỉ thị s34). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng, ban hành và kiểm tra, giám sát các nội quy, quy định sử dụng điện tiết kiệm tại các cơ quan, công sở, các đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh Mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Xây dựng và ban hành quy chế về mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh Mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt áp dụng cho việc sửa chữa, thay thế hoc mua mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng;

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện, vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất sử dụng các thiết bị điện điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

- Giao Sở Công Thương:

+ Xây dựng và trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Chương trình Tiết kiệm điện trên địa bàn; phối hợp với Tng Công ty, Công ty Điện lực tnh, thành phố trực thuộc Trung ương giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh, thành phố;

+ Giám sát việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đối với các đơn vị thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn (theo Quyết định ban hành hàng năm của Thủ tướng Chính phủ);

+ Làm đầu mối đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34, tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp và kết quả tiết kiệm điện trên địa bàn trong năm, báo cáo Bộ Công Thương.

2. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai các quy định, giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 34;

- Phối hợp với các Sở Công Thương thực hiện Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện, các Chương trình tiết kiệm điện như: thay thế đèn sợi đt bằng đèn Led, đèn compact, lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời, điện mặt trời áp mái, lắp đặt công tơ điện tử nhiều giá, tụ bù đnâng cao hệ số công suất, mô hình Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO), tuyên truyền sử dụng các thiết bị dán nhãn năng lượng,... nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả;

- Phi hợp với các đơn vị chiếu sáng công cộng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giám sát, thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

3. Đối với Các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp trong ngành công thương:

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc xây dựng và ban hành các văn bản quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị để thực hiện Chỉ thị số 34 và Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương;

- Xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tại cơ quan, doanh nghiệp, bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp ngành công thương triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện; tổ chức, phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; tng hp tình hình thực hiện các biện pháp và kết quả tiết kiệm điện, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 01 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (đ b/c);
- Lưu: VT, TKNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Quốc Vượng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11326/BCT-TKNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 30/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11326/BCT-TKNL

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375919