• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Công văn 11354/VPCP-ĐMDN năm 2018 về thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Thanh tra Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW và quy định của pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11354/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11354/VPCP-ĐMDN
V/v thực hiện sắp xếp ĐVSNCL thành công ty cổ phần thuộc Thanh tra Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của pháp luật

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ (công văn số 1934/TTCP-TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2018) về thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của pháp luật, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vương Đ
ình Huệ:
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cng TTĐT; Vụ KTTH, TCCV, PL;
-
Lưu: VT, ĐMDN(3b).DH

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11354/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 21/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11354/VPCP-ĐMDN

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400639