• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Công văn 1137/QLCL-CL1 năm 2014 triển khai Bản ghi nhớ đã ký với Cơ quan thẩm quyền Argentina do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 1137/QLCL-CL1
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1137/QLCL-CL1
V/v triển khai Bản ghi nhớ đã ký với Cơ quan thẩm quyền Argentina

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Argentina;
- Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS&TS Trung Bộ; Nam Bộ;
- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) và Cơ quan Chất lượng và Vệ sinh nông sản quốc gia Argentina (SENASA) đã hoàn thiện việc ký Bản ghi nhớ giữa hai cơ quan về việc xuất khẩu nông, thủy sản sang nước đối tác. Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2014.

Theo nội dung của Bản ghi nhớ, Việt Nam có 204 cơ sở chế biến thủy sản được phép xuất khẩu sang Argentina. Danh sách này sẽ tiếp tục được Cục đề nghị SENASA sửa đổi, bổ sung dựa trên tổng hợp đề nghị của các cơ sở. Ngoài ra, mỗi lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Argentina phải kèm theo chứng thư do NAFIQAD cấp theo mẫu đã được thống nhất (Danh sách 204 cơ sở chế biến thủy sản và mẫu chứng thư xin xem trên website của Cục tại địa chỉ: www.nafiqad.gov.vn).

Để triển khai các nội dung nêu trên, Cục yêu cầu các đơn vị:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản có tên trong Danh sách được phép xuất khẩu sang Argentina:

- Rà soát thông tin của cơ sở và thông báo về Cục/Cơ quan quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung Bộ/Nam Bộ theo địa bàn thông tin về tên, mã số, địa chỉ, loại sản phẩm nếu không chính xác.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu hoặc tham khảo trên website của SENASA tại địa chỉ: http://www.senasa.gov.ar (tiếng Tây Ban Nha) để cập nhật và tuân thủ các quy định của Argentina khi xuất khẩu các lô hàng thủy sản vào thị trường này

- Thực hiện đăng ký kiểm tra, chứng nhận cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Argentina tại các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng.

2. Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS & TS Trung Bộ/ Nam Bộ:

Cập nhật, tổng hợp và báo cáo Cục các nội dung sửa đổi/bổ sung (nếu có) về thông tin của các cơ sở chế biến thủy sản nằm trong danh sách được phép xuất khẩu vào Argentina để kịp thời thông báo cho SENASA.

3. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng:

- Phổ biến tới các cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn nội dung công văn này.

- Kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Argentina theo mẫu nêu trên.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1137/QLCL-CL1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1137/QLCL-CL1

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238025