• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11377/VPCP-NN năm 2017 vướng mắc trong triển khai Nghị định 38/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11377/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11377/VPCP-NN
V/v vướng mắc trong triển khai Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3892/BGTVT-MT ngày 13 tháng 4 năm 2017 và của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 98/BC-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2017 về vướng mắc trong việc triển khai Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập danh mục công trình, chủ công trình cảng biển loại I, loại II thuộc phạm vi quản lý phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo đúng quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, CN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11377/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11377/VPCP-NN

312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365406