• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Công văn 1138/VPCP-KGVX năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1138/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Ch th 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm

Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo quốc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017 (Báo cáo số 575/BC-VPCP ngày 16 tháng 01 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền v an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa bố trí kinh phí cho công tác an toàn thực phẩm từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính khẩn trương thực hiện việc bố trí kinh phí này theo các Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 và Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- UB Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng,
Trợ lý TTg, các Vụ; NN, CN, KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).
Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1138/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 31/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1138/VPCP-KGVX

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375018