• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 1139/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng linh kiện khuôn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH OB KOGYO (VN).
(Nhà xưởng tiêu chuẩn số 25, Lô P-6B, KCN Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 001/2018/CV/OBVN ngày 08/01/2018 của Công tỵ TNHH OB KOGYO (VN) về việc hỏi về sử dụng mã HS cho linh kiện khuôn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về câu hỏi liên quan đến Doanh nghiệp chế xuất:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ thi “Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan".

Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định trên và liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn trong trường hợp phải Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép kinh doanh.

2. Về việc phân loại hàng hóa:

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 thì: Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Do thông tin về các linh kiện khuôn như lõi khuôn, chốt dẫn hướng, lò xo, pin đẩy, bạc dẫn hướng, vòng định vị, vít lục giác... và linh kiện hộp nhựa cho xe đạp điện mà Công ty cung cấp là chung chung, không có mô tả cụ thể mặt hàng cũng như không có tài liệu kỹ thuật kèm theo nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số chính xác cho các mặt hàng này. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng để xác định, khai báo mã số phù hợp theo các quy định dẫn trên. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hi quan thông báo để Công ty TNHH OB KOGYO (VN) biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Hoàng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔN
G CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 26. Trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư
...
2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 26. Phân loại hàng hóa

1. Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1139/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1139/TCHQ-TXNK

83

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376448