• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 1140/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại và xử lý thuế mặt hàng Thực phẩm chức năng dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1140/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1140/TCHQ-TXNK
V/v phân loại và xử lý thuế mặt hàng Thực phẩm chức năng dạng lỏng

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mc về phân loại và xử lý thuế đi với mặt hàng khai báo là thực phẩm chức năng dạng xirô. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh Mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, HS 2017;

1. Về phân loại

1.1. Về mặt hàng xirô đường:

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, HS 2017 nhóm 22.02:

“Nhóm này không bao gồm:

... (b) Xirô đường thuộc nhóm 17.02 và xirô đường có thêm hương liệu thuộc nhóm 21.06.

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, HS 2017 nhóm 17.02 thì:

“Xirô đường gồm các loại xirô của tất cả các loại đường (kcả xirô lactoza cũng như các dung dịch chứa nước trừ dung dịch chứa nước của đường tinh khiết về mặt hóa học thuộc nhóm 29.40), với Điều kiện chưa pha hương liệu hoặc chất màu ”

Theo đó:

- Trường hợp mặt hàng xác định là xirô đường thuộc nhóm 17.02.

- Trường hợp mặt hàng xác định là xirô đường có thêm hương liệu thuộc nhóm 21.06.

2.2. Mặt hàng có tên khai báo “thực phẩm chức năng dạng xirô”:

Trường hợp mặt hàng xác định không phải là xirô đường hay xirô đường có thêm hương liệu nêu trên và thỏa mãn là “thực phẩm bổ sung/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng gồm nhiều thành Phần (ví dụ: nước, chiết xuất thực vật, đường, vitamin,...) dạng lỏng, đóng gói sẵn sàng để uống luôn (không phụ thuộc vào liều lượng dùng), không phải pha loãng thêm, không chứa cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thể tích” thì thuộc nhóm 22.02, mã số 2202.90.30 như hướng dẫn tại công văn số 7183/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017 của Tổng cục Hải quan.

2. Về xử lý thuế:

Đối với các mặt hàng là “thực phẩm bổ sung/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng gồm nhiều thành Phần (ví dụ: nước, chiết xuất thực vật, đường, vitamin,...) dạng lỏng, đóng gói sẵn sàng để uống luôn (không phụ thuộc vào liều lượng dùng), không phải pha loãng thêm, không chứa cồn hoặc cha cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thể tích” giai đoạn trước ngày 02/11/2017 (ngày công văn hướng dẫn số 7183/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan):

- Trường hợp các lô hàng nhập khẩu doanh nghiệp tự khai, tự xác định số thuế phải nộp (không có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan), doanh nghiệp khai chưa đúng mã số 2202.90.30 thì căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với hướng dẫn phân loại tại công văn số 7183/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017 để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý thuế theo quy định.

- Trường hợp mặt hàng cụ thể mà Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan đã có văn bản hướng dẫn thì căn cứ thời điểm có hiệu lực và hướng dẫn của các văn bản này để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (thay trả lời CV số 16049/HQHP-TXNK ngày 08/12/2017);
- Cục HQ TP. HCM (thấy trả lời CV số 3833/HQHCM-TXNK ngày 15/12/2017);
- Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Công nghệ NNT Việt Nam (thay trả lời CV số 02-12/2017-NNT/CV ngày 27/12/2017);
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao nhận Nam Việt (thay trả lời CV số 07/CV-VP ngày 27/12/2017);
- Công ty CP Dược phẩm An Minh (thay trả lời CV số 1225/2017-AM ngày 25/12/2017);
- Công ty CP tập đoàn Dược phẩm và TM SOHACO (thay trả lời CV s 180/XNK-SHC ngày 15/12/2017);
- Công ty CP Dược phẩm NOVA (thay trả lời CV số 20/2017/NVA-CV ngày 24/11/2017);
- Công ty CP Thương mại Polvita (thay trả lời CV số 02/2017/TCHQ ngày 20/11/2017);
- Công ty TNHH Nhà máy sản phẩm Sinh học NUTRI- PAX (thay trả lời CV số 18012018/XNK-XXHH ngày 18/01/2018);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Vụ Thanh tra kiểm tra;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ T
ỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1140/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1140/TCHQ-TXNK

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376449