• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


Văn bản pháp luật về Kiểm toán nội bộ

 

Công văn 11409/VPCP-KTTH năm 2016 về Nghị định kiểm toán nội bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11409/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 11409/VPCP-KTTH
V/v Nghị định kiểm toán nội bộ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản số 155/TTr-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2016 và số 17724/BTC-CĐKT ngày 14 tháng 12 năm 2016 về Dự thảo Nghị định kiểm toán nội bộ (Dự thảo Nghị định), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Dự tho Nghị định đã được soạn thảo và trình Chính phủ theo quy định của Luật kế toán và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đ bảo đảm sự thống nhất giữa Dự thảo Nghị định và quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định này sau khi Trung ương có ý kiến về đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11409/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 30/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11409/VPCP-KTTH

435

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
336454