• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1142/SGDĐT-CTTT năm 2021 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 1142/SGDĐT-CTTT
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/SGDĐT-CTTT
V/v thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trường học trực thuộc Sở;
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Các trung m giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên;
- Các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng k năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưng ngn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ s giáo dục mầm non

Thc hin chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công điện số 06/CĐ- UBND ngày 03/5/2021 và các văn bản ch đạo ca Trung ương và Thành ph v công tác phòng, chng dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua, để thực hin có hiệu quả các biện pháp phòng, chng dịch nhm bo đảm an toàn, chủ động kiểm soát không để dịch lây lan trong các trường học, các cơ sở giáo dục. S Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội thông báo đến Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trường học trực thuộc; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thưng xuyên; các trưng có vn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ng, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mm non trên địa bàn Thành phố, nội dung cụ thể như sau:

1. Cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưng văn hóa, bồi dưng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mm non trên địa bàn Thành phố tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 k từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của Thành phố.

2. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường đ phòng, chống dịch bnh COVID-19 các trường tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet:

a) Đối với giáo dục mầm non: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn s 401/SGDĐT-GDMN ngày 04/02/2021 của S GDĐT.

b) Đi với giáo dục ph thông và giáo dục thường xuyên:

- Trin khai việc dạy và học qua Internet theo hướng dẫn tại Công văn số 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/01/2021 của Sở GDĐT v vic tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chng dịch bnh Covid-19. Việc kim tra, đánh giá thường xuyên kết qu học tập trực tuyến của học sinh được thực hin trong quá trình dạy học. Đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thc hiện theo quy định v kiểm tra, đánh giá thường xuyên ca Bộ GDĐT. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết qu học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trc tiếp tại các trường tiểu học, THCS, THPT, trung m GDNN-GDTX theo quy định về kim tra, đánh giá định kỳ của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục triển khai thực hin Công văn s 1125/SGDĐT-GDPT ngày 09/4/2021 ca Sở GDĐT về việc tổ chức dy học trong học kỳ II, tổng kết năm học 2020 - 2021 cấp THCS, Công văn số 1728/SGDĐT-GDPT ngày 19/4/2021 của Sở GDĐT v việc tổ chức dạy học trong hc kỳ 2 và ôn thi tốt nghip THPT năm 2021 đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình học sinh không đến trường để phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

- Vic tổ chức kho sát đối với lớp 12 theo Công văn số 1162/SGDĐT- GDPT ngày 12/4/2021 của Sở GDDT v việc hưng dẫn kiểm tra khảo sát đi với lớp 12 THPT năm học 2020 - 2021 tạm hoãn, việc trin khai tiếp theo s có hướng dẫn sau.

3. Các đơn vị trường học, các cơ s giáo dục chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh, bảo đảm thực hiện tt công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dn của Bộ Y tế, Bộ GDĐT và Thành phố.

S GDĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết để thực hiện tt các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
-
Thưng trực Thành ủy; HĐND Thành ph;
- UBND Thành ph;
-
Sở Y tế HN;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Ngành;
- Các phòng thuộc S;
- Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Tiến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1142/SGDĐT-CTTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Phạm Xuân Tiến
Ngày ban hành: 03/05/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1142/SGDĐT-CTTT

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
473019