• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11435/TCHQ-VNACCS năm 2014 trả lời vướng mắc trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS do Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS ban hành

Tải về Công văn 11435/TCHQ-VNACCS
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11435/TCHQ-VNACCS
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng.

Phúc đáp Công văn số 1787/HQĐNg-GSQL ngày 11/9/2014 của Quý đơn vị về vướng mắc trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, sau khi kiểm tra trên hệ thống, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS - Tổng cục Hải quan có ý kiến trả lời như sau:

- Tờ khai số “300118568540/E62” ngày 5/9/2014 của Công ty TNHH điện tử Việt Hoa được phân luồng ban đầu là luồng 3 (Đỏ).

- Trong quá trình xử lý, tờ khai trên được công chức Phạm Văn Ánh - 34NG0004 (Mã số công chức T04-HQ8-0001) thực hiện nghiệp vụ CKO để chuyển luồng với mã “Phân loại kiểm tra” là 2 (Vàng).

- Sau khi công chức Phạm Văn Ánh thực hiện nghiệp vụ CKO thành công, tờ khai nói trên đã chuyển từ luồng 1 (Đỏ) sang luồng 2 (Vàng). Do đó, trên màn hình NA02A, tờ khai được hiển thị luồng 2 (Vàng) là hoàn toàn đúng với Thiết kế của Hệ thống VNACCS/VCIS.

Trên đây là ý kiến của Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, chuyển Quý đơn vị để biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Mạnh Tùng, Cục trưởng Cục CNTT & TKHQ, PTBTT (để b/c);
- Lưu: VT, VNACCS (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TKHQ
Nguyễn Trần Hiệu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11435/TCHQ-VNACCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS   Người ký: Nguyễn Trần Hiệu
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11435/TCHQ-VNACCS

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250032