• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


 

Công văn 1144/VPCP-CN năm 2019 về xử lý đề nghị của Đoàn công tác khảo sát Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1144/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1144/VPCP-CN
V/v xử lý các đề nghị của Đoàn công tác của Lãnh đạo Quốc hội

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Về đề nghị của Đoàn công tác khảo sát Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (đoạn từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh Quảng Ngãi) và đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi tại văn bản số 3410/BC-VPQH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý các đề nghị của Đoàn công tác của Lãnh đạo Quốc hội và các kiến nghị khác liên quan đến tuyến giao thông đã khảo sát được nêu tại Báo cáo nêu trên, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vn đ vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội (để b/c LĐ Quốc hội);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg
, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1144/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 13/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1144/VPCP-CN

312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406796