• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động triển lãm


Văn bản pháp luật về Hội nghị trực tuyến

 

Công văn 11459/VPCP-NN năm 2018 về công tác chuẩn bị phục vụ Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa X do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11459/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11459/VPCP-NN
V/v công tác chuẩn bị phục vụ TTgCP chủ trì Hội nghị trực tuyến và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 Khóa X

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ban Kinh tế Trung ương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

Về đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương (văn bản số 2907-CV/BKTTW ngày 15 tháng 11 năm 2018) về công tác chuẩn bị phục vụ Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến và Triển lãm Quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý về việc Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Lễ cắt băng khai mạc triển lãm, Lễ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến như đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương tại văn bản số 2907-CV/BKTTW ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Đề nghị Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu, nội dung, công tác hậu cần phục vụ tổ chức các sự kiện nêu trên đảm bảo chu đáo, thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Kinh tế Trung ương, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (đ
b/c);
- Đ/c Trưởng Ban KTTW (đ
b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các V
ụ: NN, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT, Cục QT, TTHNQT, TTHNQG;
- Lưu VT, NN (02b). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11459/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11459/VPCP-NN

411

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400780