• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 11460/VPCP-NN năm 2018 ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về hàng hóa nhập khẩu bị nhiễm cỏ kế đồng, bất cập về kiểm dịch thú y, thủy sản và biện pháp ngăn chặn khai thác hải sản trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11460/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11460/VPCP-NN
V/v báo cáo giải trình ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 8596/BNN-PC ngày 02 tháng 11 năm 2018) báo cáo giải trình ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về hàng hóa nhập khẩu bị nhiễm c kế đồng, bất cập về kiểm dịch thú ý, thủy sản và quy định về triển khai các biện pháp ngăn chặn khai thác hải sản trái phép, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao và hướng dẫn việc triển khai thực hiện; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN,
các Vụ: TH (TT Tổ công tác của TTgCP), KGVX, KTTH; TGĐ
Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, NN (2b) Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11460/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11460/VPCP-NN

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400794