• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Công văn 11483/VPCP-CN năm 2018 về tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án BOT cải tạo, nâng cấp đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Km 7+880 - Km 29+800) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11483/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11483/VPCP-CN
V/v Tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án BOT cải tạo, nâng cấp đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Km 7+880 - Km 29+800)

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9231/BGTVT-ĐTCT ngày 20 tháng 8 năm 2018) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kiểm toán Nhà nước (văn bản số 1352/KTNN-TH ngày 17 tháng 9 năm 2018), Tư pháp (văn bản số 3390/BTP-PLDSKT ngày 10 tháng 9 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6733/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 2344/BXD-KTXD ngày 18 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 4847/UBND-GTVT ngày 09 tháng 10 năm 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 8390/UBND-KT3 ngày 26 tháng 10 năm 2018) về việc tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án BOT cải tạo, nâng cấp đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Km 7+880 - Km 29+800), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Về việc cho phép tiếp tục thực hiện các điều khoản liên quan đến chi phí tạo lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công, chi phí bảo toàn vốn trên vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác: Yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 8268/VPCP-CN ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về việc xử lý vốn góp vào Dự án: Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3102/VPCP-CN ngày 07 tháng 6 năm 2007, số 6885/VPCP-CN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TP, XD;
- Kiểm toán Nhà nước;
-
UBND các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2)
hong

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11483/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11483/VPCP-CN

371

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400781