• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11484/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc phân loại mặt hàng phụ kiện kính hiển vi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11484/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11484/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phân loại

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH NI VINA.
(Số 4, khu BT3, khu nhà ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17/CV-NI ngày 17/11/2015 của Công ty TNHH NI VINA về việc phân loại mặt hàng phụ kiện kính hiển vi, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính thì kính hiển vi soi nổi được phân loại vào nhóm 90.11, mã số 9011.10.00.

2. Căn cứ chú giải 2 chương 90 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính, bộ phận và phụ kiện cho các máy, thiết bị, dụng cụ hoặc các mặt hàng của Chương này được phân loại theo các nguyên tắc sau:

a) Các bộ phận và phụ kiện là hàng hóa thuộc nhóm bất kỳ trong Chương này hoặc Chương 84, 85 hoặc 91 (trừ các nhóm 84.87, 85.48 hoặc 90.33) trong mọi trường hợp được phân loại vào các nhóm riêng của chúng;

b) Các bộ phận và phụ kiện khác, nếu chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho một loại máy, thiết bị hoặc dụng cụ riêng biệt, hoặc với một số loại máy, thiết bị hoặc dụng cụ trong cùng một nhóm (kể cả máy, thiết bị hoặc dụng cụ của nhóm 90.10, 90.13 hoặc 90.31) được phân loại theo máy, thiết bị hoặc dụng cụ cùng loại đó;

c) Tất cả các bộ phận và phụ kiện khác được phân loại trong nhóm 90.33.

Theo đó, trường hợp các mặt hàng khai báo là phụ kiện của kính hiển vi, nếu là hàng hóa thuộc nhóm bất kỳ trong chương 84, 85, 90 hoặc 91 được phân loại vào các nhóm riêng của các Chương này, không phân loại theo bộ phận và phụ kiện của kính hiển vi.

3. Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đề nghị Công ty tham khảo các nhóm sau để xác định mã số phù hợp cho các mặt hàng phụ kiện của Công ty:

- Đèn chiếu Halogen, nhóm 85.39, phân nhóm 8539.21 “Bóng đèn Halogen vonfram”.

- Đèn chiếu LED thuộc nhóm 94.05 Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bin hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng c định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”.

- Camera, theo mô tả tiếng Anh tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mặt hàng này thuộc nhóm 90.06 (photographic camera) hoặc 90.07 (cinematographic camera).

Đề nghị Công ty đối chiếu sản phẩm thực tế nhập khẩu với các quy định và nội dung trên để phân loại hàng hóa đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH NI VINA biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Lưu: VT,
TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11484/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 04/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/12/2015, TCHQ đã ban hành Công văn 11484/TCHQ-TXNK vướng mắc phân loại mặt hàng phụ kiện kính hiển vi.

Về vấn đề này, TCHQ đề nghị Công ty đối chiếu sản phẩm thực tế nhập khẩu với các quy định và nội dung dưới đây để phân loại hàng hóa đúng quy định:

Thứ nhất, Kính hiển vi soi nổi được phân loại vào nhóm 90.11, mã số 9011.10.00.

Thứ hai, Bộ phận và phụ kiện cho các máy, thiết bị, dụng cụ hoặc các mặt hàng của Chương này được phân loại theo các nguyên tắc:

- Các bộ phận và phụ kiện là hàng hóa thuộc nhóm bất kỳ trong Chương này hoặc Chương 84, 85 hoặc 91 trong mọi trường hợp được phân loại vào các nhóm riêng của chúng;

- Các bộ phận và phụ kiện khác, nếu chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho một loại máy, thiết bị hoặc dụng cụ riêng biệt, hoặc với một số loại máy, thiết bị hoặc dụng cụ trong cùng một nhóm được phân loại theo máy, thiết bị hoặc dụng cụ cùng loại đó;

- Tất cả các bộ phận và phụ kiện khác được phân loại trong nhóm 90.33.

Theo đó, trường hợp các mặt hàng khai báo là phụ kiện của kính hiển vi, nếu là hàng hóa thuộc nhóm bất kỳ trong chương 84, 85, 90 hoặc 91 được phân loại vào các nhóm riêng của các Chương này, không phân loại theo bộ phận và phụ kiện của kính hiển vi.

TCHQ đề nghị Công ty tham khảo các nhóm sau để xác định mã số phù hợp cho các mặt hàng phụ kiện của Công ty:

- Đèn chiếu Halogen, nhóm 85.39, phân nhóm 8539.21 - Đèn chiếu LED thuộc nhóm 94.05 

- Camera, theo mô tả tiếng Anh tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mặt hàng này thuộc nhóm 90.06 hoặc 90.07 

Từ khóa: Công văn 11484/TCHQ-TXNK

2.446

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297346