• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

 

Công văn 11487/BGTVT-KCHT năm 2018 về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 11487/BGTVT-KCHT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11487/BGTVT-KCHT
V/v: quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, dọc theo một số tuyến đường cao tốc và tuyến đường bộ được quy hoạch thành đường cao tốc xuất hiện tình trạng các tổ chức, cá nhân tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên phần đất của đường bộ và đấu nối trái phép, ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển đường cao tốc trong tương lai. Để đảm bảo ATGT đường bộ và giảm thiểu kinh phí giải phóng mặt bằng cho công tác đầu tư xây dựng đường cao tốc trong tương lai theo quy hoạch được duyệt, Bộ GTVT đề nghị:

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không cấp đất để xây dựng nhà cửa, công trình trong phạm vi đất của đường bộ; xử lý nghiêm hành vi vi phạm lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ, phá hoại hàng rào hộ lan, hàng rào bảo vệ và đấu nối trái phép vào các tuyến đường bộ đã quy hoạch thành đường cao tốc theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; chỉ đạo các cơ quan tham mưu thuộc tỉnh thực hiện nghiêm công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc được quy định tại Điều 13 Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về Quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

2. Giao Tổng cục ĐBVN chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các cơ quan liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát tình hình lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ và đấu nối trái phép vào các tuyến đường bộ đã được quy hoạch thành đường cao tốc; báo cáo Bộ GTVT trước ngày 20/11/2018 để lập kế hoạch làm việc với các địa phương; đồng thời, báo cáo về nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4352/BGTVT-KCHT ngày 26/4/2018 của Bộ GTVT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLĐB I, II, III, IV;
- Lưu VT, KCHT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Điều 13. Bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc

1. Bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Việc kết nối giữa đường cao tốc với các hệ thống đường bộ khác thực hiện từ bước lập Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc, phù hợp với quy hoạch và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trường hợp quy hoạch phát triển giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt của ngành, của địa phương có sự thay đổi, việc bổ sung nút giao với đường cao tốc phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định và phải xây dựng nút giao khác mức liên thông. Kinh phí xây dựng nút giao khác mức liên thông và các kinh phí khác có liên quan do chủ đầu tư của tuyến kết nối chịu trách nhiệm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11487/BGTVT-KCHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 11/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11487/BGTVT-KCHT

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
402106