• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 115/KCB-QLCL&CĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 384/QĐ-BYT do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Tải về Công văn 115/KCB-QLCL&CĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KCB-QLCL&CĐT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 384/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế, Bộ Công an.
(Sau đây gọi chung là Đơn vị)

Thực hiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 42 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, ngày 30/01/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 384/QĐ-BYT về Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Sau đây viết tt là Quyết định số 384/QĐ-BYT). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục QuảnKhám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định số 384/QĐ-BYT như sau:

1. Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 384/QĐ-BYT cho toàn bộ các cơ sở khám bệnh chữa bệnh (KBCB) đã được cấp Giấy phép hoạt động KBCB kể từ ngày Quyết định số 384/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành.

2. Danh mục mã cơ sở KBCB được xây dựng trên cơ sở Danh mục của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang sử dụng để quản lý các cơ sở KBCB thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cập nhật đến ngày 31/01/2019. Danh mục được phân theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Quốc phòng; Bộ Công An, gửi kèm theo công văn này hoặc truy cập tại Mục Văn bản, Trang Thông tin điện tử Cục Qun lý Khám chữa bệnh (https://kcb.vn/van-ban).

3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp mã cơ sở KBCB đối với các cơ sở có trụ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng cấp mã cơ sở KBCB đối với các cơ sở KBCB thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng quản lý; Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an cấp mã cơ sở KBCB đối với các cơ sở KBCB thuộc quyền quản lý của Bộ Công an (theo mẫu kèm theo).

4. Đ không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến việc cấp mã cơ sở KBCB, thủ trưởng các đơn vị cần lưu ý:

a) Đối với những cơ sở KBCB đã thành lập nhưng hiện tại chưa có mã cơ sở KBCB hoặc cơ sở KBCB mới được thành lập, thủ trưởng đơn vị căn cứ số thứ tự trong danh sách chi tiết cơ sở KBCB đã được cấp mã KBCB do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thực hiện cấp mã, với số thứ tự tiếp theo số thứ tự cuối cùng đã được cấp, bảo đảm mã cơ sở KBCB cấp mới không được trùng lặp với mã các cơ sở KBCB đã được cấp.

b) Đối với những tỉnh, thành phố lớn có số cơ sở KBCB nhiều hơn 999 cơ sở, trước mắt đề nghị ưu tiên cho các cơ sở KBCB được bổ sung ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT để phục vụ trích chuyển dữ liệu điện tử (Bộ Y tế sẽ bổ sung hướng dẫn sau).

c) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã ngng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (cột hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ghi ngừng), khi tiếp tục ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ sử dụng mã đã cấp, không phát sinh thêm mã mới.

5. Đối với các cơ sở KBCB trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) do Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động, sẽ được Bộ Y tế cấp mã cơ sở KBCB theo số liên tiếp trong danh mục cơ Sở KBCB do tỉnh, thành phố trực thuộc TW sở tại nơi đặt cơ sở KBCB đó.

Đối với các cơ sở KBCB thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, sau khi được cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động sẽ gửi văn bản đề nghị về Cục Quân Y (đối với Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (đối với Bộ Công an) để cấp mã. Văn bản đề nghị cấp mã của cơ sở KBCB có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 384/QĐ-BYT, được người đứng đầu cơ sở KBCB ký tên, đóng dấu.

6) Thủ trưởng đơn vị cấp mã cơ Sở KBCB có trách nhiệm định kỳ báo cáo Cục Quản lý Khám chữa bệnh danh mục cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật 2 lần/ năm (lần 1: số liệu cập nhật đến 31/5, gửi báo cáo trước ngày 15/6; lần 2: Số liệu cập nhật đến 30/11, gửi báo cáo trước ngày 15/12) để tổng hợp và công bố.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Quyết định 384/QĐ-BYT và hướng dẫn tại văn này để bảo đảm cấp mã được kịp thời cho các cơ sở KBCB theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Cục Quản lý khám, chữa bệnh để được giải quyết.

Ghi chú: Khi cần thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, điện thoại: (024)62733028, hoặc TS. BS. Vương Ánh Dương, Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến, điện thoại: 0963369586.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Thường trực Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Vụ KHTC, Vụ BHYT, Bộ Y tế;
- BHXH Việt Nam (
để chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW);
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

UBND TỈNH ………………
SỞ
Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../SYT-…….
V/v cấp mã cơ sở KBCB

Hà Nội, ngày tháng năm 201

 

Kính gửi: (Tên cơ sở KBCB được cấp mã)

Thực hiện Quyết định số 384/QĐ-BYT về Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và công văn số: 115/KCB-QLCL&CĐT ngày 1/2/2019 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 384/QĐ-BYT. Sở Y tế …………………… cấp mã cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho:

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: …………………………………………………………

c) Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

d) Số giấy phép hoạt động: ………………………………………………………………………

đ) Tuyến kỹ thuật: …………………………………………………………………………………

e) Hình thức tổ chức (bệnh viện, phòng khám, trạm y tế...): …………………………………

f) Mô hình tổ chức (đa khoa, chuyên khoa): ……………………………………………………

g) Loại hình quản lý (công lập, tư nhân): ………………………………………………………

có Mã là: ………………………………………………

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH tỉnh... (để biết);
- Lưu: V
T....

GIÁM ĐỐC
……………………….

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
...
2. Các thông tin cấp mã bao gồm:

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

c) Địa chỉ.

d) Số giấy phép hoạt động.

đ) Tuyến kỹ thuật.

e) Hình thức tổ chức (bệnh viện, phòng khám, trạm y tế...).

f) Mô hình tổ chức (đa khoa, chuyên khoa)

g) Loại hình quản lý (công lập, tư nhân).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

1. Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 05 (năm) ký tự (XXXXX), thể hiện bằng số, trong đó:

a) 02 (hai) ký tự đầu: là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; Riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự là 97; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an sử dụng mã ký tự là 98 (không phụ thuộc vào địa điểm nơi đặt cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

b) 03 (ba) ký tự tiếp theo: là thứ tự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng, bắt đầu từ số 001.

Ví dụ: Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của:

- Bệnh viện Bạch Mai: 01001;

- Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương: 01047;

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn: 06001;

- Trung tâm y tế huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu: 12001;

- Trạm Y tế phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội: 01001;

- Bệnh xá Lữ đoàn 170/V1: 97001.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 42. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện

1. Bộ Y tế có trách nhiệm:
...
đ) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh; cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu về hệ thống tiếp nhận dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bộ Y tế và hệ thống thông tin giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để phục vụ quản lý bảo hiểm y tế và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 115/KCB-QLCL&CĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 01/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 115/KCB-QLCL&CĐT

682

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406403