• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

 

Công văn 1150/BNN-TCCB năm 2019 về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức viên chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 1150/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/BNN-TCCB
V/v bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CCVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Chthị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn s110/HCQG-QLBD ngày 24/01/2018 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa bi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị

Rà soát, lựa chọn, lập kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương và nguồn quy hoạch các chức danh trên đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chthị s 28/CT-TTg:

- Đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định.

- Đảm đảm đến hết năm 2021, 100% công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Báo cáo thực trạng và kế hoạch bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu trên của đơn vị (mẫu báo cáo và thông tin chi tiết kế hoạch bồi dưỡng các lớp cấp Vụ gửi kèm theo) gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/3/2019 (đồng thời gửi file mềm đến địa chỉ email: thuta.tccb@mard.gov.vn).

2. Đối với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, II

- Rà soát, đánh giá, biên soạn lại tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo cấp Phòng theo hướng: Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng.

- Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp Phòng. Lưu ý về thời gian và địa điểm tổ chức các lớp bồi dưng đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho học viên; chú trọng mời đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm thực tế để tham gia giảng dạy.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);
- Trường Cán bộ QLNN và PTNT
I, II (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Ngô Hồng Giang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1150/BNN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 21/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1150/BNN-TCCB

524

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407684